ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXVIII

Скликання:

VIII

Статус:

В цілому

Дата прийняття:

09.09.2021

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  28
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  7

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 438-28/VIII

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН

МАРГАНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

VIIІ скликання

28 сесія

__________________________________________________________________

р і ш е н н я

По затвердження Положення

«Про старосту Новокиївського

старостинського округу

                         Марганецької міської територіальної

громади» в новій редакції

З метою визначення прав, обов’язків та повноважень старости, керуючись ст. 26, ст. 51, ст. 54¹, ст. 79¹ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Марганецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Положення про старосту Новокиївського старостинського округу Марганецької міської територіальної громади (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 29 листопада 2018 року № 1325-44/VІІ «Про затвердження Положення «Про старосту Старостинського округу Марганецької об’єднаної територіальної громади».

3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на старосту Новокиївського старостинського округу Марганецької міської територіальної громади Тиндик В.М., контроль - на постійну депутатську комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та протидії корупції, законності та правопорядку, захисту прав та законних інтересів громадян та співпраці зі ЗМІ (Хникін С.О.).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Г. БОРОВИК

№ 438 - 28/VIIІ

від «09» вересня 2021 р.

Додаток до рішення

Марганецької міської ради

№ 438 - 28/VIIІ

від «09» вересня 2021 р.

.

Положення

про старосту Новокиївського старостинського округу Марганецької міської територіальної громади

1. Загальні положення

1.1. Староста Новокиївського старостинського округу є посадовою особою місцевого самоврядування відповідних сіл, які перебуває у складі Марганецької об’єднаної територіальної громади. Повноваження старости розповсюджується на населенні пункти – Новокиївка, Новокам’янка, Вільне, Добра Надія, Іллінка.

1.2. Положення про старосту розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», визначає права і обов’язки старости, порядок його затвердження та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

1.3.Положення та зміни до Положення затверджується рішенням Марганецької міської ради.

2. Правовий статус старости

2.1. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, яка представляє інтереси старостинського округу/села (сіл), що визначені рішенням міської ради і є частиною території Марганецької міської територіальної громади (далі громади), на яку поширюються його повноваження.

2.2.Староста затверджується міською радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови.

2.3. Староста є членом виконавчого комітету Марганецької міської ради.

2.4. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю.

2.5. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, а також цим Положенням.

3. Повноваження старости

3.1. Староста:

1) представляє інтереси жителів частини території громади, на яку поширюються його повноваження, у виконавчих органах міської ради;

2) за потребою бере участь у пленарних засіданнях міської ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів частини території громади, на яку поширюються його повноваження;

4) сприяє жителям частини території громади, на яку поширюються його повноваження, у підготовці документів, що подаються до Марганецької міської ради та її виконавчих органів;

5) бере участь в організації виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на частині території громади, на яку поширюються його повноваження, та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на частині території громади, на яку поширюються його повноваження;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на частині території громади, на яку поширюються його повноваження, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проектів рішень міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на частині території громади, на яку поширюються його повноваження;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об'єктів комунальної власності, розташованих на частині території громади, на яку поширюються його повноваження;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села (сіл) та інформує міського голову, виконавчі органи міської ради про його результати;

11) отримує від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі (селах);

13) здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами;

14) вчиняти нотаріальні дії, передбачені статтею 37 Закону України про нотаріат у населених пунктах відповідного старостинського округу Марганецької міської ради.

3.2. Обов'язки старости:

1) дотримуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту Марганецької ради, Регламенту виконавчого комітету Марганецької міської ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з Марганецькою територіальною громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, жителями частини території громади, на яку поширюються його повноваження;

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету ради Марганецької міської ради;

3) брати участь в організації та проведенні зборів громади частини території, на яку поширюються його повноваження, та в оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів, організовувати виконання рішень зборів та здійснювати моніторинг їх виконання;

4) сприяти виконанню на частині території громади, на яку поширюються його повноваження, програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням ради, інших актів ради та її виконавчого комітету, вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради пропозиції з цих питань;

5) вести прийом жителів частини території громади, на яку поширюються його повноваження, згідно із затвердженим графіком, здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції членів громади у межах частини території громади, на яку поширюються його повноваження, з питань соціально-економічного та культурного розвитку частини території громади, на яку поширюються його повноваження, соціального, побутового та транспортного обслуговування жителів громади;

7) приймати від членів територіальної громади у межах частини території громади, на яку поширюються його повноваження, заяви, адресовані органам місцевого самоврядування територіальної громади та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням;

8) здійснювати моніторинг благоустрою частини території громади, на яку поширюються його повноваження, вживати заходів до його підтримання в належному стані;

9) сприяти проведенню контрольних заходів на частині території громади, на яку поширюються його повноваження, (землекористування, довкілля, об'єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

10) здійснювати моніторинг за дотриманням на частині території громади, на яку поширюються його повноваження, громадського порядку, станом виконання встановлених рішеннями ради правил із питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях тощо;

11) контролювати дотримання правил використання об'єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на частині території громади, на яку поширюються його повноваження;

12) сприяти діяльності органу (органам) самоорганізації населення частини території громади, на яку поширюються його повноваження;

13) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

14) не допускати на частині території громади, на яку поширюються його повноваження, дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

15) дотримуватися правил етики посадової особи місцевого самоврядування, встановлених законодавчими актами України, іншими правовими актами;

16) виконувати поточні доручення ради та її виконавчого комітету, міського голови, заступників міського голови відповідно до розподілу обов’язків, звітувати про їх виконання;

17) забезпечувати зберігання офіційних документів, пов'язаних із місцевим самоврядуванням частини території громади, на яку поширюються його повноваження, забезпечувати доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку;

18) вести діловодство, облік і звітність із передачею документів до архіву;

19) надавати довідки, відповідно до повноважень органів місцевого самоврядування, довідки-характеристики фізичним та юридичним особам, які проживають на частині території громади, на яку поширюються його повноваження;

20) сприяти своєчасній та у повному обсязі сплати місцевих податків членами громади частини території громади, на яку поширюються його повноваження;

21) бути членом опікунської ради в питаннях віднесених до частини території громади, на яку поширюються його повноваження;

22) здійснювати статистичний облік громади шляхом ведення погосподарських книг;

23) проводити моніторинг та надавати інформацію у відповідні служби щодо кризових сімей частини території громади, на яку поширюються його повноваження, що опинилися у скрутних життєвих обставинах, а також громадян, які мають пільги відповідно до законів України;

24) виконувати обов’язки адміністратора;

25) шанобливо ставитися до жителів частини території громади, на яку поширюються його повноваження, та належним чином проводити роботу з їх зверненнями до органів місцевого самоврядування;

26) організовувати оповіщення та інформування мешканців частини території громади, на яку поширюються його повноваження, про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації чи небезпечної події;

27) негайно інформувати міського голову або особу, яка виконує його обов’язки про виникнення на частині території громади, на яку поширюються його повноваження, чи у суб’єктів господарювання небезпечної події чи надзвичайної ситуації;

28) надавати інформацію до відповідних відділів та посадових осіб, які відповідають за цивільний захист, про всі джерела небезпеки на території населеного пункту та на прилеглих до нього територіях: потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки; будівлі та споруди з порушенням умов експлуатації; суб’єкти господарювання з критичним станом виробничих фондів та порушенням умов експлуатації; гідротехнічні споруди; джерела іонізуючого випромінювання; неконтрольоване ввезення, зберігання та використання техногенно-небезпечних технологій, речовин, матеріалів; надмірне та неврегульоване накопичення побутових і промислових відходів, непридатних для використання засобів захисту рослин; об’єкти життєзабезпечення населення з порушенням умов експлуатації; інші об’єкти, що можуть створити загрозу виникнення аварії;

29) вносити пропозиції до міської ради щодо створення програми запобігання надзвичайним ситуаціям, які можуть виникнути на частині території громади, на яку поширюються його повноваження;

30) здійснювати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством.

Безпосередньо до обов'язків старости входить:

 1. Контролювати здійснення прибирання та благоустрою на частині території громади, на яку поширюються його повноваження;
 2. видавати довідки для нотаріусів на підставі даних з погосподарської книги про надання у власність / не надання у власність земельної ділянки для оформлення спадщини;
 3. видавати довідки для нотаріусів про фактичне проживання для оформлення спадщини;
 4. видавати довідки про членство в особистих селянських господарствах;
 5. звертатися від імені жителів села (сіл), старостинського округу, до Марганецького міського голови, виконавчих органів Марганецької міської ради, керівників організацій, підприємств та установ, які функціонують на території Марганецької міської територіальної громади, незалежно від форми власності, для вирішення проблемних питань, що виникають на частині території громади, на яку поширюються його повноваження;
 6. сприяти мешканцям села (сіл), відповідного старостинського округу у підготовці та отриманні документів, що подаються до структурних підрозділів Марганецької міської ради та органів виконавчої влади;
 7. забезпечувати ведення діловодства, обліку та звітності з передачею документів до архівних установ;
 8. вчасно надавати інформацію за запитами Марганецької міської ради та її виконавчих органів;
 9. сприяти громадянам відповідної частини території громади, на яку поширюються його повноваження, у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади;
 10. приймати документи від громадян, що проживають на території громади, на яку поширюються його повноваження, і їх передачі до ЦНАП Марганецької міської ради або до відповідного виконавчого органу Марганецької міської ради;
 11. повноцінно надавати окремі адміністративні послуги чи дії, що прирівнюються до адміністративних послуг, а саме:

-   ведення погосподарського обліку;

12) для оформлення соціальних послуг видавати:

- акт обстеження матеріально-побутових умов проживання;

- акт перевірки стану збереження та проведення інвентаризації житлових приміщень, які належать на праві користування або власності дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, особі з їх числа;

- акт обстеження домогосподарств населення;

- довідку про склад сім’ї;

- довідку про поховання;

- довідку про реєстрацію останнього місця проживання або місця перебування померлої особи;

- довідку з місця проживання;

- довідку про наявність бджолосімей;

- характеристику особи/сім’ї з місця проживання.

3.3.Староста має право:

1) офіційно представляти частину території громади, на яку поширюються його повноваження, її членів в органах місцевого самоврядування Марганецької міської територіальної громади, брати участь у пленарних засіданнях Марганецької міської ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що зачіпають інтереси жителів частини території громади, на яку поширюються його повноваження;

2) одержувати від виконавчих органів Марганецької міської ради та їх посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, що розташовані на території Марганецької міської територіальної громади інформацію, документи та матеріали, які стосуються соціально-економічного та культурного розвитку частини території громади, на яку поширюються його повноваження;

3) погоджувати проекти рішень Марганецької міської ради та її виконавчого комітету щодо майна Марганецької міської територіальної громади, розташованого на частині території громади, на яку поширюються його повноваження;

4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Марганецької міської ради з питань, які стосуються інтересів жителів частини території громади, на яку поширюються його повноваження;

5) звертатись до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень закону, громадського порядку на частині території громади, на яку поширюються його повноваження;

6) вносити пропозиції до міської ради про виділення коштів з міського бюджету для проведення заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям, які можуть статися на частині території громади, на яку поширюються його повноваження, негайно або протягом поточного року;

7) залучати активістів села (сіл) для пропаганди серед його мешканців знань правил поведінки при виникненні небезпечних подій чи надзвичайних ситуацій на частині території громади, на яку поширюються його повноваження, та прилеглих до неї територіях.

4. Порядок обрання та припинення повноважень старости

4.1. Старостою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.

4.2.Старостою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

4.3.Кандидатура на посаду старости пропонується міським головою.

4.4.Рішення про затвердження старости Марганецька міська рада приймає відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

4.5. Повноваження старости припиняються за рішенням Марганецької міської ради достроково у разі:

1) його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень старости (з дня прийняття рішення ради);

2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України (з дня прийняття рішення ради);

3) набуття громадянства іншої держави (з дня прийняття рішення ради);

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього (з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду);

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду);

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших, передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави (з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду);

7) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим (з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду);

8) його смерті (з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть);

9) за поданням міського голови, депутатів міської ради у випадках:

- якщо староста порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян,

- систематично ухиляється від здійснення наданих йому повноважень, або не виконує покладені на нього обов'язки у повному обсязі,

- якщо на адресу Марганецької міської ради або її виконавчих органів регулярно надходять скарги та зауваження, щодо діяльності старости,

(з дня прийняття рішення ради);

10) повноваження старости можуть бути достроково припинені також у випадку, передбаченому Законом України "Про правовий режим воєнного стану" (з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів).

4.6. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

5. Організація діяльності старости

5.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Марганецької міською радою, її виконавчим комітетом, розпорядженнями міського голови.

Режим роботи старости відповідає режиму роботи виконавчого комітету ради.

5.2. Робоче місце старости та графік прийому жителів старостою визначається рішенням виконавчого комітету ради.

5.3. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється виконавчим комітетом міської ради і фінансується за рахунок міського бюджету.

5.4.Старості видається номерна печатка і штамп з метою надання адміністративних послуг жителям частини території громади, на яку поширюються його повноваження. Староста несе повну персональну відповідальність за зберігання номерної печатки і штампу, за матеріальні цінності, майно, які передано в користування старостинському округу.

5.5.  Староста несе повну персональну відповідальність за зберігання печаток, штампів і бланків відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року №1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію»; Порядку обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 року №736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію».

6. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

6.1.При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний міській раді та підконтрольний міському голові.

6.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін.

6.3. Староста може бути притягнений до матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, у відповідності до чинного законодавства.

6.4. Староста може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності на підставі розпорядження міського голови.

6.5. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам у результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому чинним законодавством.

Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються у судовому порядку відповідно до норм чинного законодавства.

Староста Новокиївського

старостинського округу

Марганецької міської

територіальної громади ТИНДИК В.М.

Керуючий справами виконкому ВЕЛИЧКО Т.М.