ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

11.10.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № ######
Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки

проєкт

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН

МАРГАНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

VIIІ скликання

сесія

____________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

Про затвердження Порядку

надання містобудівних умов

та обмежень на забудову

земельної ділянки

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. ст. 5, 13 Закону України «Про основи містобудування», Закону України «Про архітектурну діяльність», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 31.05.2017 р. №135 «Про затвердження Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень», керуючись п. 38, 42 ч.1 ст. 26, п. 6, 7 ч.1 ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА :

 1. Затвердити Порядок надання містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки, згідно з додатком.
 2. Уповноважити управління капітального будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства та комунального майна Марганецької міської ради розробляти та виносити на розгляд виконавчого комітету Марганецької міської ради для затвердження містобудівні умови та обмеження згідно Порядку.
  3. Координацію за виконанням цього рішення покласти на начальника управління капітального будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства та комунального майна Марганецької міської ради Оськіна Д.М. та заступника міського голови Качка А.І., контроль – на постійну депутатську комісію з питань екології, регулювання земельних відносин, будівництва, благоустрою та архітектури (Корогодський І.П.).
  МІСЬКИЙ ГОЛОВА Г. БОРОВИК
  № _ - /VIIІ
  від « » 2021 р.
  Додаток до рішення
  Марганецької міської ради
  № _ - /VIIІ
  від « » 2021 р.
  Порядок
  надання містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки
  1. Фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні такої особи, повинна одержати містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва.

2. Заява на отримання містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки подається до Центру надання адміністративних послуг Марганецької міської ради.

Містобудівні умови та обмеження надаються відповідними уповноваженими органами містобудування та архітектури після затвердження виконавчим комітетом Марганецької міської ради на підставі містобудівної документації на місцевому рівні на безоплатній основі за заявою замовника (із зазначенням кадастрового номера земельної ділянки), до якої додаються:

1) копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію - у разі, якщо речове право на земельну ділянку не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

2) копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці - у разі, якщо право власності на об’єкт нерухомого майна не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, або згода його власника, засвідчена в установленому законодавством порядку (у разі здійснення реконструкції або реставрації);

3) викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;

Інформацію про речове право на земельну ділянку, право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці, відомості з Державного земельного кадастру уповноважені органи містобудування та архітектури отримують відповідно до частини восьмої статті 9 Закону України "Про адміністративні послуги".

Для отримання містобудівних умов та обмежень до заяви замовник також додає містобудівний розрахунок, що визначає інвестиційні наміри замовника, який складається у довільній формі з доступною та стислою інформацією про основні параметри об’єкта будівництва (погоджений з відповідними службами).

Цей перелік документів для надання містобудівних умов та обмежень є вичерпним.

Перелік об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються, визначено та затверджено Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.11.2017 року №289 «Про затвердження Переліку об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються».

3. Підставами для відмови у наданні містобудівних умов та обмежень є:

1) неподання визначених частиною третьою статті 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» документів, необхідних для прийняття рішення про надання містобудівних умов та обмежень;

2) виявлення недостовірних відомостей у документах, що посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою, або у документах, що посвідчують право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці;

3) невідповідність намірів забудови вимогам містобудівної документації на місцевому рівні;

4) у разі не прийняття виконавчим комітетом Маганецької міської ради рішення про затвердження містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки.

Відмова у наданні містобудівних умов та обмежень здійснюється шляхом направлення листа з обґрунтуванням підстав такої відмови відповідним уповноваженим органом містобудування та архітектури у строк, що не перевищує встановлений строк їх надання.

4. Містобудівні умови та обмеження містять:

1) назву об’єкта будівництва, що повинна відображати вид будівництва та місце розташування об’єкта;

2) ідентифікатор об’єкта будівництва або закінченого будівництвом об’єкта (для об’єктів нового будівництва та закінчених будівництвом об’єктів, яким присвоєно ідентифікатор об’єкта будівництва до видачі містобудівних умов та обмежень);

3) інформацію про замовника;

4) відповідність на дату надання містобудівних умов та обмежень цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;

5) гранично допустиму висотність будинків, будівель та споруд у метрах;

6) максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки;

7) максимально допустиму щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону);

8) мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд;

9) планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони);

10) охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Перелік зазначених умов є вичерпним.

Відомості, визначені пунктами 4, 5, 7-10 цієї частини, визначаються у містобудівних умовах та обмеженнях на підставі відомостей Державного земельного кадастру. Дія цього положення не поширюється на випадки, коли такі дані були встановлені містобудівною документацією до набрання чинності цим абзацом і відомості про них не внесені до Державного земельного кадастру.

5. Надання містобудівних умов та обмежень або прийняття рішення про відмову в їх наданні здійснюється відповідним уповноваженим органом містобудування та архітектури протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви, та затверджується рішенням виконавчого комітету Марганецької міської ради.

6. Відомості про надані містобудівні умови та обмеження підлягають внесенню до реєстру містобудівних умов та обмежень, який веде відповідний уповноважений орган містобудування та архітектури.

Порядок ведення реєстру містобудівних умов та обмежень визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування.

Доступ користувачів до даних реєстру містобудівних умов та обмежень здійснюється безоплатно через офіційний веб-сайт уповноваженого органу містобудування та архітектури.

7. Містобудівні умови та обмеження є чинними до завершення будівництва об’єкта незалежно від зміни замовника.

Внесення змін до містобудівних умов та обмежень може здійснювати орган, що їх надав, за заявою замовника або за рішенням суду, виключно після затвердження виконавчим комітетом Марганецької міської ради.

Скасування містобудівних умов та обмежень здійснюється:

1) за заявою замовника;

2) за рішенням суду.

Заступник міського голови Андрій КАЧКО

Начальник управління

капітального будівництва,

архітектури, житлово-комунального

господарства та комунального майна

Марганецької міської ради Дмитро ОСЬКІН